خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

با تــوجه به محدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخابراتی، شــرکت انتقال داده های آسیاتک اقدام به ارایــه خدمات پهنای باند اشتراکی ثابت بر بستر وایرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، در نقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ۱۵۴۴ داخلی ۳ تماس حاصل فرمایید.

اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحاتقیمت (ریال)
سرویس OWA نامحدود برنزی از ۱۲۸تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۳۶۰,۰۰۰
سرویس OWA نامحدود نقره ای از ۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۶۵۰,۰۰۰
سرویس OWA نامحدود طلايي از ۵۱۲ تا ۴۰۹۶ کيلوبيت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گيگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۲,۵۰۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحاتقیمت سه ماهه (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۱۰۰۰ گیگ ۳ماههثبت نام اولیه + تمدید
۹,۱۵۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید
۷,۰۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۳۰۰ گیگ ۶ماههثبت نام اولیه + تمدید
۳,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۱۰۰ گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید
۲,۷۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید
۹۵۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۴۰مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۴,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ ۱ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۸,۶۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۲,۰۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۵۰۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۲۰ مگ Outdoor Wireless

سرویستوضیحاتقیمت ماهانه (ریال)قیمت سه ماهه (ریال)قیمت شش ماهه (ریال)قیمت دوسالانه (ریال) 
سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ ۲۴ماههثبت نام اولیه----۲,۲۲۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید---۲,۵۰۰,۰۰۰-
سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماههثبت نام اولیه---۱,۰۵۰,۰۰۰-
سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید---۹۰۰,۰۰۰-
سرویس OWA از ۸ تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۶۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰-
سرویس OWA از ۱ تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه---۱۵۰,۰۰۰-

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۶ مگ Outdoor Wireless

نام سرویستوضیحاتقیمت ماهانه(ریال)قیمت سه ماهه (ریال)قیمت شش ماهه (ریال)قیمت سالانه (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید---۲,۰۷۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه-ثبت نام اولیه--۳۲۰,۰۰۰
-

اینترانت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless

نام سرویستوضیحاتقیمت (ریال)قیمت سه ماهه (ریال)قیمت شش ماهه (ریال)قیمت سالانه (ریال)
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۲۴۰۰ گیگ در ۱۲ ماهثبت نام اولیه + تمدید---۲۲,۹۲۶,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۲۰۰ گیگ در ۱۲ ماهثبت نام اولیه + تمدید---۱۲,۱۸۰,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۲۰۰ گیگ در۶ ماهثبت نام اولیه + تمدید--۱۱,۴۶۳,۰۰۰-
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۱۲ ماهثبت نام اولیه + تمدید--۷,۲۶۰,۰۰۰-
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۶ ماهثبت نام اولیه + تمدید--۶,۰۹۰,۰۰۰-
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۳ ماهثبت نام اولیه + تمدید-۵,۷۳۱,۵۰۰--
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۳۰۰ گیگ در ۶ ماهثبت نام اولیه + تمدید-۳,۶۳۰,۰۰۰-
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۳۰۰ گیگ در ۳ ماهثبت نام اولیه + تمدید-۳,۰۴۵,۰۰۰--
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۲۰۰ گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۱,۹۱۰,۵۰۰۵,۷۳۱,۵۰۰۱۱,۴۶۳,۰۰۰۲۲,۹۲۶,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۵۰ گیگ در ۳ ماهثبت نام اولیه + تمدید-۱,۸۱۵,۰۰۰--
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۱۰۰ گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۱,۰۱۵,۰۰۰۳,۰۴۵,۰۰۰۶,۰۹۰,۰۰۰۱۲,۱۸۰,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ ۱ ماههثبت نام اولیه + تمدید۶۰۵,۰۰۰۱,۸۱۵,۰۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۰ مگ Outdoor Wireles

نام سرویستوضیحاتقیمت سالانه (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماههثبت نام اولیه + تمدید۳۵۰,۰۰۰

حجم اضافه وایرلس اشتراکی

حجم اضافهقیمت (ریال)
۱۰۰۰ گیگابایت۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰ گیگابایت۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ گیگابایت۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰ گیگابایت۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰ گیگابایت۸۱۰,۰۰۰
۳۰ گیگابایت۵۰۰,۰۰۰
۱۰ گیگابایت۲۴۴,۰۰۰
۵ گیگابایت۱۳۴,۰۰۰
۳ گیگابایت۸۰,۰۰۰

"حجم های اعلامی در کلیه پکیج های سرویس وایرلس اشتراکی به صورت بین الملل بوده و در صورت استفاده از سایت های منتخب داخلی هر گیگ معادل دو گیگ محسوب خواهد شد ." 

 

هزینه نصب اکسس پوینت و راه اندازی سرویس به مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد. همچنین هزینه نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام و کابل کشی آن بسته به شرایط در محل دریافت می گردد.

هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد

توجه نمایید درصورتی که بعد از امکانسنجی حضوری و مثبت بودن امکان سرویس دهی، درخواست دریافت سرویس از طرف مشتری کنسل گردد مبلغ ایاب و ذهاب و هزینه امکان سنجی معادل ۱۵،۰۰۰ تومان از مشتری اخذ می گردد.

*سرعت سرویس وایرلس اشتراکی حداقل ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه و حداکثر سرعت، بسته به شرایط محیطی، می تواند تا سرعت اسمی سرویس متغیر باشد.

ورود / ثبت نام